ศธภ.10 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา
(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10”
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมวิจัย รวมทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10