ศธภ. 10 จัดประชุมฯ จัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11, 12, 13, 14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2563) ณ โรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ให้เกียรติเป็นประธาน โดยได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ ดังนี้ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผอ.สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ดร.จริญญา สายหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/นายกศิพัฎญ์ ทองแกม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

>>More