ศธภ.10 จัดประชุมที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ 1. ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 2. ดร.อภิชาติ ศรีชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 3. ดร.รุ่งทิวา จันทร์วัฒนวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 4. อาจารย์ทศพร วรวงศ์เทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 5. ผู้อำนวยกรสุรศักดิ์ เพียสุระ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 6. รองผู้อำนวยการทองจันทร์ ประทุมโฉม วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และคณะผู้อนวยการกลุ่มทุกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งนักวิชาการศึกษาจากกลุ่มพัฒนาการศึกษา

>>More