ศธภ.10 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับทุน Mizuho Asian Fund

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ร่วมกับคณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ และเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อขอรับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนฯ จำนวน 83 โรงเรียน ในการนี้ คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติส่งรายชื่อไปยังกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ต่อไป