แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Top