พิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ งานชุมนุมลูกเสือฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวทีกลาง ค่ายลูกเสือแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

More>>