พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ตรวจติดตามนโยบายฯ ณ กศน.ตำบลโนนสูง

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.ตำบลโนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ดังนี้

1. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ

2. โครงการการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ระดับตำบล

3. โครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและ กรณีศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและทหารกองประจำการ

4. พบปะนักเรียน นักศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ผู้เข้าร่วม 470 คน ประกอบด้วย

1. ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด 5 คน

2. ผอ.กศน.อำเภอ 57 คน

3. ผู้บริหาร/ข้าราชการจากส่วนกลาง 33 คน

4. ผอ.สถาบัน กศน.ภาค และคณะ 5 คน

5. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ขอนแก่น, นครพนม, และคณะ 10 คน

6. ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ และคณะ 10 คน

7. ครู กศน.ตำบล และครู ศรช. ใน จ.อุดรฯ 150 คน

8. ภาคประชาสังคม ใน จ.อุดรฯ 150 คน

9. นักศึกษา กศน. ใน จ.อุดรฯ 150 คน

โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๐ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๐ ได้มอบหมายให้นายวิชัย แก้วคูนอก ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเอกพงษ์ จริงจิตร นวศ.ชำนาญการพิเศษ นายเวียงชัย ศรีพรหมษา นวศ.ชำนาญการพิเศษ และนายวานิตย์ สิมงาม นวศ.ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

>>More