แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 อนุญาตให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการประเมินโครงการ โดยกระบวนการCIPP Model ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี ผอ.พิมพ์ลดา ธัญพรพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พังโคน และคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

Top