ปลัด ศธ.เป็นประธานประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม โรงแรทพีเคเพลส อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการรวมตัวกัน ของ ๗ จังหวัด (3+4 จังหวัด) 3 จังหวัด จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร และนครพนม 4 จังหวัด จากเครือข่ายลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ อำนาจเจริญ เลย และสกลนคร โดยร่วมกันดำเนินงานตามภารกิจ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ 2. บูรณาการการใช้ข้อมูลในการจัดการศึกษา 3. สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่ 4 พันธกิจ คือ 1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 2.ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการ การใช้ข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาในพื้นที่ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 3.ส่งเสริมและสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 7 ผลลัพธ์ คือ การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ทั้ง 7 จังหวัด ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 จังหวัด จำนวน 150 คน โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการในพื้นที่

More>>