ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายธนู ขวัญเดช รักษาการศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อบพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย บุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ได้แก่ ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ และอาจารย์ทศพร วรวงศ์เทพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ ดร.ภัทรนิษฐ์ แดงสี ข้าราชการบำนาญ.

More>>