ประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เลา 9.00 น. ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการสร้างและส่งเหสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ดร.บุญมี ก่อบุญ และดร.ภิญโญ ทองเหลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล หรือผู้แทน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

More>>