ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศฯ Coaching Teams

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะพรรณาราย อ.เมือง จ. อุดรธานี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับภาค โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ได้แก่ นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ และ ดร.ไพศาล แน่นอุดร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 รวมทั้งสิ้น 35 คน และบุคลากรจากสำนักงานศึกษา ธิการภาค 10

More >>