ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 2564

วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และเพื่อพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
– ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 1) ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ จากกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา 2) ผู้แทนหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และ 3) บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งสิ้น 40 คน
– วิทยากรในการประชุมฯ ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี และคณะ และ
3. ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิด

MORE>>