ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

>>More