ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค10 รวมทั้งมีการดำเนินการนำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในระบบ eMENSCR. โดยมี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าประชุม ได้แก่่ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

More>>