ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจัหวัด) โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ ดร.รุ่งทิวา จันทร์วัฒนวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และ อาจารย์วินัย อสุนี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศ์ที่รับผิดชอบโครงการฯ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 รวมถึงบุคลากรทุกคนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

MORE>>