ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร รักษาการนักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟัความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ ดดยเข้าร่วมประชุมด้านแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ฉบับปรับปรุง 2563 มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม 2. กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 3. การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 4. ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 5.การสร้างการมีส่วนร่วมและพลังทางสังคม

More>>