ประชุมประจำเดือน ส.ค.64

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธาน
การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี
ดร.ระ
ภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรของ ศธภ.10 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี และผ่านทางระบบออนไลน์ (
Google Meet)