ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์แนวคิดโครงการ

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์แนวคิดโครงการ (Project Idea) ด้านการศึกษาระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ดีมานพ และ ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนัก พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวิชิตา สมบูรณ์ ผู้แทนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. รองศึกษาธิการภาค 11, 12 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 – 14 ได้ระดมความคิดเห็นและหาแนวทาง การจัดทำโครงการฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาระดับภูมิภาคร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

>>More