ประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ด้านการศึกษา) แบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2.เพื่อกำหนดกรอบความคิดในการนำไปสู่การกำหนดโครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษาทุกระดับ แบบบูรณาการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (value chains) 3.เพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษาทุกระดับแบบบูรณาการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนของจังหวัดในพื้นที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จำนวน 35 คน วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผู้อำนวยการวิชา จันทร์กลม สำนักงานจังหวัดอุดรธานี อาจารย์กศิพัฎญ์ ทองแถม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผน มาให้ความรู้ คิด วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้

>>More