ประชุมติดตามการทบทวน วิเคราะห์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร. ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมติดตามการทบทวน วิเคราะห์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพรรณศิริ โรงแรมเดอะพรรณราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากศึกษาธิการภาค 10-14 และศึกษาธิการจังหวัด 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามการวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และในภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละภูมิภาค