ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ศรร. ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563