ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดฯ

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการศึกษา่ธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธืเปิดการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 วิทยากรได้รับเกียรติจากท่านสกนธ์ ชุมทัพ อดีตปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

>>More