ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการภาค 10 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย รองศึกษาธิการจังหวัดเลย และรองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยที่ประชุมมีมติเลือกประธานการประชุมได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เลขานุการคือศึกษาธิการภาค 10 ผลการกลั่นกรองการคัดเลือกนักเรียนทุน มทศ. จำนวน 8 ทุน ได้แก่ ลำดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวกัญญารัตน์ ตะนัยรัตน์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน ศรีธาตุพิทยาคม อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี ลำดับที่ 2 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวปริยา โบส์ถดอน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน กุดบงวิทยาคาร อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย ลำดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวปิยะดา สำโรง จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน ชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอ เมือง จังหวัด เลย ลำดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวพรสวรรค์ หุตาชัย จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน นาวังศึกษาวิช อำเภอ นาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู ลำดับที่ 5 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวอักษราภัค รักชาติ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน โซ่พิสัยพิทยาคม อำเภอ โซ่พิสัย จังหวัด บึงกาฬ ลำดับที่ 6 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวสนันท์ธร อมฤกษ์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน วังม่วงพิทยาคม อำเภอ สังคม จังหวัด หนองคาย ลำดับที่ 7 ชื่อ-สกุล นักเรียน นางสาวบุณยาพร เตนากุล จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน สตรีราชินูทิศ อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี ลำดับที่ 8 ชื่อ-สกุล นักเรียน เด็กหญิงสกุลกานต์ กลนาม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน หนองสวรรค์วิทยาคาร อำเภอ เมือง จังหวัด หนองบัวลำภู

More>>