ศธภ.10 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการทบทวน/วิเคราะห์กระบวนงาน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ตัวชี้วัดทางเลือกการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 6 : การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติราชการ ประเด็นที่ 6.1 ความสำเร็จในการออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end prosess) ระดับพื้นฐาน (Basic) และติดตามความก้าวหน้าการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565