ประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ดำเนินการประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายและคณะร่วมให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับติดตามฯ ทั้ง 12 ตัวชี้วัด ได้ชี้แจงและให้คำแนะนำแก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป