ประชุมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19

วันที่ 30-31 มีนาคม 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รักษาการศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประชุม “การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อชี้แจงข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติราชการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 การกำหนดแนวทางปฏิทินการปฏิบัติราชการ การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ Work from home หรือการปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงการประชุมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.