ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควต้า

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะให้โควต้าพิเศษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
2. พาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์
3. เทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์
4. เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์
มีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2565 สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/EtaHc หรือที่เว็บไซต์ https://www.vec.go.th/ และ https://bsq.vec.go.th/

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง