แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ของ ศลยก.

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ของ ศลยก.

ประกาศ

5. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ุ

8. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

(ร่าง) ประกาศ

1. (ร่าง)ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ุ

4. (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top