บุคลากร ศธภ.10 ร่วมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการ ดังนี้ 1. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สวมหน้ากากอนามัยทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (บุคลากรจัดหาเอง) 2. กลุ่มอำนวยการดำเนินการจัดหาเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดล้างมือให้ทุกกลุ่มงานๆ ละ 1 ขวด และมีไว้ตามจุดต่างๆ ที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน 3. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ของแต่บุคคลก่อนปฏิบัติงาน ทุกวัน 4. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ ระบาดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 15 กำหนดกรณีข้าราชการผู้ซึ่งสัมผัสหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยดังกล่าวไม่ว่าจะได้เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรคดังกล่าว ที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากปรากฏผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่า มีภาวะเสี่ยงหรือติดเชื้อโรค หรือถูกแยกกัก หรือกักกันตัว หรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ ให้พิจารณาดำเนินการตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 15 โดยให้ข้าราชการดังกล่าว รีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หรือหัวหน้าส่วนราชกันทันที โดยให้ถือว่าข้าราชการดังกล่าว ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้การหยุดราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจำนวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ 5. กรณีจัดการประชุม อบรม สัมมนาและจัดกิจกรรมต่างๆ ดำเนินการดังนี้ 5.1 ผู้เข้าประชุมฯ และจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ 50 – 100 คน ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาอนุญาต 5.2 ผู้เข้าประชุมฯ และจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุญาต อนึ่ง หน่วยงานที่จัดการประชุมฯ และจัดกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานสาธารณสุข ทำการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกคน ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม 6. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ทุกคน ต้องมีความรับชอบต่อตนเอง และสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโคคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

More>>