แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1”

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1”

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1”

4บทคัดย่อ สัดส่วน (19-02-2563)
Top