แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10”

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10”

79-บทคัดย่อ จิตอาสา ประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิร
Top