แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง “รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง “รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง “รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (EEC)”

5บทคัดย่อ EEC (19-02-2563)
Top