แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 17

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 17

บทคัดย่อวิจัยEF
Top