ติดตามและประเมินผลการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา

               วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะผู้ทรงวุฒิ ได้แก่ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผอ.เขี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านนาแก /ดร.ภิญโญ ทองเหลา
ผอ.โรงเรียนหนองแวงวิทยา และ ดร.บุญมี ก่อบุญ ข้าราชการบำนาญ    ติดตามและประเมินผลการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
านการศึกษาณ โรงเรียนป่งไฮราษฎร์สามัคคี จังหวัดบึงกาฬ  # พบว่า มีแนวทางในการขับเคลื่อนสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษา โดยมีการสร้างความเข้าใจการจัดกิจกรรมให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน สร้างแกนนำนักเรียน
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับโครงการด้วยรักและห่วงใย และกิจกรรม/โครงงานต่างๆ ทั้งนี้ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน
ได้รับรางวัลมากมายเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจยกย่อง ชมเชย ส่งผลให้โรงเรียน ชุมชนมีพลเมืองที่มีความประพฤติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม