ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 จ.เลย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเอกพงษ์ จริงจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิศษ และนายดอน รูปสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเลย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาโคก สังกัด สพป.เลย เขต 1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สังกัด สช. และวิทยาลัยเทคนิคเลย สังกัด สอศ.

More>>