ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาณการณ์โรคระบาด Covid-19 จ.บึงกาฬ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ 3 แห่ง ได้แก่ รร.อนุบาลโอฬาร (สช.) รร.บึงกาฬ (สพม.21) และวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (สอศ.) พบว่า ทุกแห่งได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ได้เป็นอย่างดี.