ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางศิริพร แสนกรุง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (สพม.19) โรงเรียนอนุบาลสุดา (สช.) และวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู (สอศ.) พบว่า ทุกแห่งได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ได้เป็นอย่างดu.