ตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด 19 จ.หนองบัวลำภู

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รก.ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้้ นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางสาวกัลมสรณ์ วงศ์พิสมล โดยมีนายชาตินิยม รสโสดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด สพม.เขต 19 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สัดกัด สอศ. และโรงเรียนอนุบาลสุดา สังกัด สช. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบาย สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

MORE>>