ตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด 19 จ.บึงกาฬ

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รก.ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้นายองอาจ ศรีปะโค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายชูเกียรติ พาเทียม นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เยี่ยม และตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สังกัด สอศ. โรงเรียนบึงกาฬ สังกัด สพม.21 และโรงเรียนอนุบาลโอฬาร สังกัด สช. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

MORE>>