ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา และคณะเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญด้านการศึกษา นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเอกพงษ์ จริงจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวน้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายดอน รูปสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เยี่ยมหน่วยงานและสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดสอบ O-NET ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี และโรงเรียนเซนต์เมรี่ และได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานในจังหวัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค โดยเบื้องต้นพบว่าการจัดสอบทุกแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีปัญหาเพียงเล็กน้อยซึ่งหน่วยจัดสอบสามารถแก้ปัญหาได้เรียบร้อยทุกประการ

More>>