ดร.ธีรพงษ์ สารแสน เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและราษฏร เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2535 โดยน้อมนำโครงการด้วยรักและห่วงใย ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เน้นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้ความสำคัญในการดูแลและปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น นักเรียนสามารถปลูกผักตามฤดูกาล ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลาในบ่อดิน เลี้ยงไก่ไข่ และเป็ดพันธ์ุไข่ ประสบผลสำเร็จดี ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวัน เพียงพอบริโภคตลอดภาคการศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นประจำทุกวัน และนำผลผลิตมาแปรรูปอาหาร อาทิ ทำไข่เค็ม ปลาหย๋อง ปลาส้ม เพื่อจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน
โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การตั้งชมรมเพื่อฝึกอาชีพตามความสนใจของนักเรียน เช่น ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชมรมเสริมสวยหญิง และชมรมช่างตัดผมชาย จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนห้องเรียนต่าง ๆ ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องศิลปะ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนชั้นอนุบาล มีการจัดกิจกรรมสร้างพัฒนาการเสริมทักษะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก และทอดพระเนตร โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อปลูกฝังเตรียมความพร้อม ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการทดลองที่สนุกสนาน
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

>>More