ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10