ค่านิยมองค์กร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “TEAM WINS”

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดค่านิยมองค์กร เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน สามารถมองเห็นจุดมุ่งหมายและภาพอนาคตขององค์กร ไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีความสุข ภายใต้ค่านิยม TEAM WINS ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

 • T (Teamwork) หมายถึง การทำงานเป็นทีม
  • E (Equality of Work) หมายถึง ความเสมอภาคในการทำงาน
  • A (Accountability) หมายถึง ความรับผิดชอบ
  • M (Morality and Integrity) หมายถึง การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
  • W (Willful) หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
  • I (Improvement) หมายถึง การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  • N (Network and Communication) หมายถึง การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  • S (Service Mind) หมายถึง การมีจิตมุ่งบริการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ สป.ศธ.ได้กำหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ คือ การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้ค่านิยมองค์กร (TEAM WINS) เป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งกำหนดกิจกรรมให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนำเสนอการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรไปสู่การปฏิบัติ

ซึ่งข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 4/2565 ได้ร่วมกันนําเสนอผลงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบกราฟิก วิดีโอ และการสรุปผลของกิจกรรม รวมจำนวน 5 ชิ้นงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3RgllDe