คณะกรรมการฯ ประเมิน ศรร. ณ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร จ.เลย

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย นางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 นายสันติสุข อยู่สุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.หนองบัวลำภู นางวนิดา น้อยมะลิวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุวัทนา พลางวัน และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ประเมินฯโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนการจัดการเรียนรู้มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรองรับการเป็น ศรร. การประเมินครั้งนี้มีเครือข่ายจากหลายหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ เช่น ท่านนายอำเภอศรีบุญเรือง อบจ.จังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศบาลยางหล่อ โรงเรียนเครือข่ายจากทั้งภายในอำเภอศรีบุญเรืองเครือข่ายจากอำเภอภูกระดึง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลครั้งนี้.

More>>