คณะกรรมการประเมิน ศรร. ณ กศน.ภูหลวง จ.เลย

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย นางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ กรรมการ นายสมพร มาตย์สุรีย์ ครูชำนาญการพิเศษ กศน.จังหวัดเลย กรรมการ นางสาวสุรางค์ ลำดวนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.เลย กรรมการ นางสาวสุวัทนา พลางวัน และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ประเมินฯ กศน.อำเภอภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย ซึ่งมีการจัดการเรียนการที่มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงและสร้างความยั่งยืนให้กับทุกๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน และสังคม ขอขอบคุณท่านนายอำเภอภูหลวง เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จนทำให้การประเมินครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

MORE>>