คณะกรรมการประเมิน ศรร. ณ กศน.เชียงคาน จ.เลย

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย นางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 ประธานคณะกรรมการ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ กรรมการ นายสมพร มาตย์สุรีย์ ครูชำนาญการพิเศษ กศน.จังหวัดเลย กรรมการ นางสาวสุรางค์ ลำดวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.เลย กรรมการนางสาวสุวัทนา พลางวัน และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ประเมินฯ กศน.อำเภอเชียงคาน จ.เลย มีแหล่งเรียนรู้ที่นำการจัดการเรียนการสอนที่มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างเครือข่ายให้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ทั้งในเวลาปกติหรือในขณะที้มีโรคระบาดทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้ชุมชน สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี แม้แต่ในช่วงที่มีเชื้อโรคติดต่อโรค COVlD -19 ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต เพราะทุกคนมีอยู่มีกิน อยู่อย่างพอเพียง ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จนทำให้การประเมินครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้.

More>>