คกก. สว. พบประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภู

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประกอบด้วย นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายชูเกียรติ พาเทียม นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากาลางจังหวัดหนองบัวลำภู ในโอกาสที่สมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคสังคม ณ ห้องประชุมพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมหารือและฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1. แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดหนองบัวลำภูที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ : “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการบริหารราชการของจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น เช่น การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ความซ้ำซ้อนด้านอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาความยากจน เอกสิทธิ์ที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ และยังมีประชาชนในพื้นที่ร่วมพูดคุยประเด็นปัญหาในพื้นที่ที่จะขอให้ทางสมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันโดยยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการต่อไปตามหน้าที่และอำนาจ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ซึ่งลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา 2. นายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา 3. นายจรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา 4. นายสัญชัย จุลมนต์ สมาชิกวุฒิสภา 5. นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา ต่อมาในเวลา 13.30 น. คณะได้มาพบกับผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย บึงกาฬ และหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา

More>>