แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561

ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

คลิก>> ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

 

คลิก>>ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

 

คลิก>> ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ป.6

ม.3

ม.6

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

การสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ (V-NET)

ปวช.3

ปวส.2

Top