แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รองศึกษาธิการภาค 10

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รองศึกษาธิการภาค 10

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุณห์

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

ประวัติส่วนตัว

วัน/เดือน/ปี เกิด

 

 • 15 พฤษภาคม 2508
ประวัติการศึกษา
 • วทบ.(พละศึกษา) มศว.บางแสน
 • กศม. (พละศึกษา) มศว.ประสานมิตร
 • ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ปรม. สถาบันพระปกเกล้า
ตำแหน่งทางราชการ

 

 • 23 พ.ย. 2564            รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10
 • 26 ส.ค. 2564            รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12
 • 24 ส.ค. 2564            รองศึกษาธิการภาค 10
 • 07 พ.ค. 2563            ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
 • 05 มิ.ย. 2560            ศึกษาธิการจังหวัด
 • 02 ต.ค. 2557            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • 31 มี.ค. 2554             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10
 • 19 ก.ย. 2549             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 • 22 ก.ย. 2547             ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • 25 ก.ย. 2545             ศึกษาธิการอำเภอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ช่องทางการติดต่อ
 • มือถือ 06 1412 7756
Top